FIRST CHOICE FOR SECOND HAND COMPUTERS
  • Адрес
  • София, ул. Чехов № 31
  • Телефон
  • (+359) 887 23 98 72
  • Пон - Пет
  • 10:00 - 20:00
Microsoft Registered Refurbusher

Дистанционна работа


The Data and Environmental Challenges of Remote Working and E-Waste
Surges in demand for electronics often have an environmental cost - more devices flood the market, producing more plastics and other materials that are either correctly recycled or end up as landfill, as well as more precious metals used up. In many ways, this is a necessary stopgap to keep our society up and running. But when this surge happens suddenly and on a global scale - driven by companies and organizations that need to accommodate a massive shift to a remote lifestyle - the quantity of e-waste can increase exponentially.

 

Скокът в търсенето на електроника често има цена за околната среда - все повече устройства наводняват пазара, произвеждайки повече пластмаси и други материали, които или са правилно рециклирани, или завършват на депото, както и повече използвани благородни метали. В много отношения това е необходима спирка, за да поддържаме нашето общество в добро състояние. Но когато този скок се случи внезапно и в глобален мащаб - воден от компании и организации, които трябва да се приспособят към масово преминаване към дистанционен начин на живот - количеството на електронните отпадъци може да нарасне експоненциално.