FIRST CHOICE FOR SECOND HAND COMPUTERS
  • Адрес
  • София, ул. Чехов № 31
  • Телефон
  • (+359) 887 23 98 72
  • Пон - Пет
  • 10:00 - 20:00
Microsoft Registered Refurbusher

Повторно използване на ИТ активи


The need to provide remote workers with replacement technology caused a massive spike in demand for equipment, according to Fredrik Forslund, director of the International Data Sanitisation Consortium (IDSC). “All second-hand gear sold out, the whole industry globally saw every inventory selling out, and the demand was sky high and could not be met by the second-hand market or the first-hand market” he says, adding that the flood of replacement hardware means there is going to be “an enormous amount of infrastructure” that will need to be recycled or re-used.

Insights from Inrego’s CEO:
As the article states that the demand spike was enormous, probably we are already seeing this as the prices on re-used is diving down to the normal levels, as we had before entering the pandemic. Which creates a difficult global ITAD market. Many companies selling re-used to end users are struggling with having stocks with too high prices, which forces the ITAD industry to quickly sell out their stocks right now.

Необходимостта от предоставяне на работещите от къщи (home office) с техника причини огромен скок в търсенето на компютърно оборудване, според Фредрик Форслунд, директор на Международния консорциум за саниране на данни (IDSC). „Всички употребявани устройства бяха разпродадени, цялата индустрия в световен мащаб видя, че всеки инвентар се разпродава, а търсенето беше огромно и не можеше да бъде задоволено от пазара втора употреба или от първа ръка“, казва той, добавяйки, че наводнението подмяна на хардуер означава, че ще има „огромно количество техника“, която ще трябва да бъде рециклирана или използвана повторно.

Според главния изпълнителен директор на Inrego:
Тъй като в статията се посочва, че скокът на търсенето е бил огромен, вероятно вече виждаме това, тъй като цените на повторно използваните се спускат до нормалните нива, каквито имахме преди навлизането в пандемията. Което създава труден глобален ITAD пазар. Много компании, които продават повторно използвано на крайни потребители, се борят с наличието на запаси с твърде високи цени, което принуждава ITAD индустрията бързо да разпродаде своите запаси точно сега.